•  
  •  

 Team vom Hüttliberg

29.07.2014 One
27.11.2011 Noé (Nothing else matters of Noble County)
v.l.n.r.
Gin vom Hüttliberg 27.04.2007, Kissy 23.03.1997-29.10.2011, Tammy 23.01.2006, Shandy 27.04.2003-06.08.2014
Zaraz 24.04.1990-14.03.2003